Books

มนตราปาปิรุส

ณ บรรพกาลอันโพ้นไกล

เนฟธาท์มิรา ธิดาแห่งฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่…
นางผู้ดำรงสายโลหิตบริสุทธิ์แห่งรา-ฮอรัคห์ตี
มีเหตุต้องเดินทางข้ามกาลเวลา… ผ่านยุคสมัย…
ผ่านความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกอนาคต
พักพิง ณ สถานที่ที่นางไม่เคยคุ้น
พบปะผู้คนและสรรพสิ่งแปลกตาที่นางไม่คุ้นเคย
รอวันหวนคืนสู่ช่วงเวลาที่เคยพลัดพรากจากไป
เพื่อผันกลายสู่เฮเมตเนซุเวเรต…
มเหสีเอกแห่งองค์ฟาโรห์ผู้เกรียงไกร… นาฟเคอรา
หากแต่สิ่งที่นางค้นพบในห้วงกาลใหม่ถูกจารึกไว้ว่า
นางจะกลายเป็นอังค์เนสเมอเรนเร… นางผู้มีชีวิตอยู่เพื่อเมอเรนเร
ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่หกแห่งไอยคุปต์โบราณ
มีสิ่งใดเกิดขึ้นในบรรพกาล! เมื่อประตูแห่งกาลเวลาเปิดทาง
นางจะค้นหาคำตอบด้วยตัวนางเอง

You Might Also Like

    error: Content is protected !!