Books

ทิพยปักษา

กลิ่นนิโลบลที่ติดกายแต่กำเนิดเป็นพร
ความงามพิสุทธิ์คือสวรรค์สร้างบรรจง
ก่อกำเนิดเป็นมัญชรี…นางเทพกินรีแรกดรุณ
มณีงามแห่งหิมพานต์พนาไพร

ทว่าบุปผชาติหอมแรงดึงดูดเหล่าภมรได้ดีฉันใด
กลิ่นเนื้อนวลนางก็อาจชักนำภัยสู่ตัวได้ดีฉันนั้น
มัญชรีจึงเร้นกาย ถวายตนเป็นข้าบาทบริจารก
ในพระแม่ลักษมี รักสูงสุดมอบไว้แด่พระองค์
แต่ที่เคยยึดมั่นก็พลันมลายเพราะจ้าวแห่งเวหา
พญาสุบรรณ ราชพาหนะแห่งองค์นารายณ์
เพียงไม่กี่เพลาที่ได้พานพบ… ได้ช่วยเหลือ… ได้ชิดใกล้…
ความผูกพันอันไม่ทราบที่มาก็ก่อเกิดรัดรึง
กลายเป็นความรู้สึกซึ่งต้องเก็บงำ นางมิปรารถนาสิ่งใด
เพียงแค่ได้ระลึกถึงเขา…เท่านี้ก็สุขใจ
กระทั่งพระราหูเทพอสูรแผ่เงื้อมเงามายังปักษานคร
เข้าร่วมชิงชัยในพิธีสยัมพร
ด้วยมาดหมายในดรุณีผู้จรุงกลิ่นนิโลบล
มัญชรีไม่ต้องการเป็นชายา
ภายใต้นามใครที่ไม่ใช่เขา…ปตตรินทร์
หากนางจะทำกระไรได้
ครุฑสูงส่งฤๅจะเหลือบแลเพียงกินรีเช่นนาง

You Might Also Like

    error: Content is protected !!